Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

UCHWAŁA NR X/65/15

Rady Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim przyjętym uchwałą Nr XIX/165/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 czerwca 2012 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114, z późń. zm.),

3) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015r., poz. 859 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. nr 180 poz. 1493 z późń. zm.),

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332 z późń. zm.)

7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r., poz. 966 z późń. zm.),

8) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.)

10) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 poz. 567 z późn. zm.)”.

2. W § 4 w pkt. 2 po literze g dodaje się litery i - k w brzmieniu:

„i)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo Energetyczne w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych,

j) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

k) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ładniak 20-07-2021 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2021 09:41